Portes d’emergència (o pànic, o evacuació) i el seu control davant usos i accessos indeguts i la pèrdua desconeguda.

La instal·lació i disseny de rutes d’evacuació, on entre altres, apareixen els elements que ens ocupen, les portes, vénen definides per diversos textos legals:

 • Llei 31/1995 Prevenció de Riscos Laborals.
  • Article 20: Mesures d’emergència.
 • Reial decret 486/1997.
  • Article 10: Vies i sortides d’evacuació… s’ajustaran al que es disposa en la seva norma específica.
 • Reial decret 2267/2004 RSCIEI.
  • Article 6: Evacuació dels establiments industrials.
 • Norma Bàsica d’Autoprotecció. La referència a la Norma Bàsica d’Edificació ja derogada ens dirigeix al C.T.E i en el cas dels recorreguts d’evacuació i els dispositius al DB SI i DB SUA.
  • El DB SI esmenta els dispositius/sistemes a utilitzar en les sortides d’emergència.
  • El DB SUA esmenta a més algunes de les característiques a tenir en compte en els dispositius a instal·lar a les portes situades en els recorreguts d’evacuació.
  • Aquesta Norma Bàsica obliga i ajuda a desenvolupar el pla d’emergència i evacuació en els edificis, establiments de qualsevol ús. El Pla d’emergència i evacuació indica els recorreguts d’evacuació i que definitivament ens posiciona davant una porta.

Com podem comprovar, la normativa és extensa i amb bastants matisos, però com a norma general podem establir que les portes previstes com a sortida d’evacuació o similar, hauran de ser abatibles amb eix de gir vertical i el seu sistema de tancament consistirà en un dispositiu de fàcil i ràpida obertura des del costat del qual provingui aquesta evacuació, sense haver d’utilitzar una clau i sense haver d’actuar sobre més d’un mecanisme. Aquestes condicions, lògicament, no són aplicables quan es tractin de portes automàtiques. Per a definir com s’han de comportar les portes i els ferratges associats, existeixen 2 normes de control mecànic (segons si són portes d’emergència o posades de pànic) que són l’EN 179 i l’EN 1125.

Com a conclusió a l’anterior, en situacions d’emergència és indispensable poder evacuar de manera ràpida i controlada, sense interrompre o entorpir el pas de les vies dissenyades per a aquest propòsit, i a més, les portes han de comptar amb uns mecanismes que facilitin la citada evacuació.

D’altra banda, aquest tipus de sortides (emergència, evacuació, pànic), per a aconseguir la funcionalitat descrita en l’apartat anterior, s’han convertit en el millor aliat de l’ús indegut (vandalisme, furts i pèrdua desconeguda).

Per a corregir aquesta situació, s’han optat per diferents formes de “bloqueig i control” de les citades portes, però de manera ineficient (la porta està lliure per a complir amb la seva funció però ha de ser vigilada de manera exhaustiva o assumir la pèrdua de control) o imprudent (bloqueig de portes mitjançant diferents elements, en el pitjor dels casos amb algun tancament que a la pràctica anul·li la porta, i en el millor dels casos, associat amb el sistema de detecció d’incendis, en aquest cas, qualsevol situació no associada a un incendi mantindria bloquejada la porta).

Com a indicació, la normativa CTE, en el seu document DBSI, indica:

Sistemes d’obertura controlada elèctricament

Com a excepció al que estableix el punt 1 de SI 3-6, la instal·lació de sistemes d’obertura controlada elèctricament a les portes a les quals es refereix aquest punt és possible sempre que el sistema compleixi amb la norma UNE-EN 13637 considerant les següents condicions:

 • Durabilitat del sistema de Grau 7 o major (2n dígit de la classificació del sistema).
 • Sense temporització, quan es tracti d’ocupants que en la seva majoria siguin no habituals i no estiguin familiaritzats amb l’edifici o establiment (Grau 0 en el 9è dígit) o amb temporització t1 ≤ 15 s en altres casos (Grau 1 en el 9è dígit), excepte en zones destinades a albergar persones que hagin d’estar baix control per a les quals s’admet grau 2 en el 9è dígit.
 • Sense manera de sortida denegada (Grau 0 en el 10è dígit), excepte en els casos en els quals s’admet grau 2 en el 9è dígit.
 • Quan es tracti de portes resistents al foc el sistema haurà de tenir idoneïtat per al seu ús en aquestes portes (Grau B en el 4t dígit de la classificació del sistema).

Així mateix, el sistema haurà de complir a més el que s’estableix en els punts 2 i 3 de SI 3-6 i en l’article SUA 3-1 del DB SUA.

Així, per a solucionar aquesta situació de manera adequada, necessitem acudir a la Norma EN13637:2015, que defineix com s’ha de realitzar un control elèctric sobre les citades portes. Si a més volem obtenir resultats òptims, hem d’associar les portes a un sistema de vídeo verificació.

La normativa, “EN 13637. Ferratges per a l’edificació. Sistemes de sortida controlats elèctricament per al seu ús en recorreguts d’evacuació. Requisits i mètodes d’assaig”, permet garantir l’obertura mecànica de la porta de manera fàcil i intuïtiva seguint les normatives EN1125 i EN179 segons sigui procedent, i al mateix temps, podem tenir un control de la situació.

Fins a l’esperada aparició d’aquesta norma, el control elèctric de les sortides d’emergència s’estava realitzant de manera totalment irregular i incorrent en importants responsabilitats per part del responsable de la instal·lació. No són vàlides les solucions, avui presents en moltes instal·lacions, en les quals veiem qualsevol ventosa electromagnètica o electroimant, ja que aquests, igual que el conjunt de la porta, han d’estar certificats, instal·lats i mantinguts per personal capacitat.

Com a resum, aquesta norma estableix:

 • Tots els components del sistema de control i bloqueig (actuadors, retenidors i controladors) han d’estar certificats com a component i sistema, és a dir certificats i del mateix fabricant. L’empresa certificada és responsable del sistema integral.
 • Desbloquejos automàtics garantits; Davant la falta de corrent, davant l’activació d’una alarma prèviament connectada.
 • Desbloquejos manuals garantits; a través del polsador d’emergència integrat en el Terminal de control de porta, a través d’un polsador antipànic integrat.
 • La normativa EN13637 permet controlar l’ús de les sortides d’emergència, no bloquejar-les. També permet retard d’obertura des de 15 segons fins a 180 segons i denegació de sortida, però està condicionat a situacions concretes que ha de legislar l’administració local. Aquest és el punt fort si s’associa a un sistema de videovigilància, ja que des d’un centre de control es poden confirmar la bondat o no de la sol·licitud d’obertura de la porta, autoritzant, demanant més temps per a confirmació, o denegant l’obertura. En cas que no hi hagi supervisió, el sistema sempre garanteix l’obertura.
 • Un sistema amb una dissuasió efectiva; Temps de retard permès t1= 15seg / t2= 180seg i bloqueig únicament permès amb vigilància local.
 • Permet un control electrònic (abans era impossible sense saltar-se la legislació). Però el més important és que amb l’operativa de dues maniobres, incideix en l’ús degut i en la dissuasió. Recordem que perquè una porta d’emergència sigui usada com a accés no controlat, requereix una complicitat d’una persona que ja està a l’interior i és qui facilita l’entrada a l’intrús (això queda resolt).
 • Garantia del sistema que no existeixin efectes negatius sobre les funcions d’alliberament en cas d’emergència; foc, inundació, amenaça, devessall i pànic, etc.
 • Àmplies possibilitats d’integració; Connectat a un sistema d’alarma, a una central de vigilància, a un control d’accés.
 • La norma permet dos tipus de controls i bloquejos sobre les portes, exigint, això sí, que aquest alliberament es pugui realitzar en un màxim de 2 maniobres i que aquest alliberament estigui garantida. Una altra cosa és que, com és lògic, l’autoritat local en matèria de seguretat (safety) ho autoritzi, en funció del tipus instal·lació, activitat, aforament i tipus d’usuaris.
 • La norma permet actualment, el bloqueig elèctric de portes mitjançant electroimants, sempre que tots els elements que formen part de la solució no sols estiguin certificats individualment sinó que ho estigui el conjunt complet. Els requisits són forts, perquè ha d’assegurar-se l’alliberament del sistema quan sigui requerit.

En AB Seguridad ens encarreguem que les teves portes d’evacuació compleixin la normativa i així garanteixin el bon funcionament i seguretat a les persones. Si necessites més informació pots posar-te en contacte amb nosaltres emplenant el qüestionari de contacte o telefonar-nos al telèfon 932936673 on t’atendrem personalment.

Comparteix

Contacti amb nosaltres per obtenir més informació sobre els nostres serveis

Informació de contate

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies