Per què ha de fer la preinspecció de la instal•lació contra incendi amb nosaltres?

Des de l’entrada en vigor el passat 12 de desembre de 2017 del nou Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendi (RIPCI), les empreses instal·ladores som les úniques facultades per a realitzar les instal·lacions i els manteniments de PCI.

En AB Seguridad, ens encarreguem que les empreses que confien en els nostres serveis, compleixin amb la normativa que s’estableix en el reglament anteriorment citat.

Aquest servei de pre inspecció consisteix en, a partir de la documentació existent i de l’estat actual de l’activitat, detectar els punts febles davant una inspecció, proporcionant solucions adequades per a solucionar-los.

  • Certificat final d’instal·lació o, en defecte d’això, certificat de final d’obra, de l’acte de comprovació per entitat col·laboradora de l’administració en matèria d’incendis, o de medi ambient si escau.
  • Data de concessió de la llicència d’activitats.
  • Rebut o contracte de l’empresa instal·ladora i/o mantenidora.
  • En el cas de detectar deficiències, es realitza un estudi i pressupost per a esmenar-les.

I com és el procés d’inspecció de l’administració?

Aquest procés de la instal·lació contra incendis ha de fer-la una OCA (Organisme de Control Autoritzat), que ha de comprovar que la instal·lació compleix la nova normativa contra incendis. Consisteix en:

  • Realitzar una acta de la inspecció i que es conservarà a la disposició del departament d’Indústria de la comunitat autònoma.
  • Davant l’incompliment d’una o diverses de les normes que estableix el Reglament, s’elevarà acta i s’hauran d’esmenar en el termini que estimi l’OCA.
  • Si els incompliments són greus, s’haurà de comunicar al departament d’Indústria, i les infraccions se sancionen segons la Llei 21/1992.

Les incidències que majoritàriament es detecten venen produïdes perquè la documentació de la llicència o el certificat final d’instal·lació, no s’ajusta a les modificacions o ampliacions que hagi sofert l’empresa, amb el que durant la inspecció, totes aquestes divergències implicaran que s’hagin d’esmenar en un temps no maig de 6 mesos.

Amb l’ajuda d’AB Seguridad, podem redactar el projecte necessari per a legalitzar les modificacions / ampliacions existents de cara a poder realitzar, si és necessari, la inversió econòmica d’acord amb les possibilitats econòmiques de cada empresa, per a esmenar les possibles deficiències de forma més controlada i amb major termini de temps.

També cal recordar que el pas d’una inspecció, no garanteix que la protecció contra incendis sigui totalment efectiva, ja que l’objecte d’aquestes inspeccions és que es compleixi el mínim normatiu de protecció, no l’adequat al risc existent.

AB Seguridad

Terrassa, 17 de juny de 2019

Més informació:

Nou reglament d’instal·lacions de protecció contra incendi. AQUÍ

Amb el manteniment tens la garantia. AQUÍ

Articles Recents