Conclusions nou RIPCI

Amb l’entrada en vigor el desembre passat del nou Reglament d’Instal·lacions de Protecció contra Incendi (RIPCI),  s’han introduït canvis i millores en relació al derogat Reial decret que era de l’any 1993.

Hem extret les principals conclusions de la nova llei:

 • Empresa instal·ladora
  • Els projectes o documents tècnics han d’anar signats per un enginyer.
  • Es disposarà d’un segur de R.C d’un mínim de 800.000 €, encara quan la responsabilitat no es limitarà a aquesta quantitat.
  • Tant per a la instal·ladora com para mantenidora, la seva habilitació serà per a tot el territori nacional.
  • En finalitzar les instal·lacions, s’haurà de facilitar les instruccions d’ús i el programa de manteniments al titular de la instal·lació, així com a l’adreça tècnica.
  • Les mantenidores d’extintors hauran de complir la norma UNEIX 23120.
 • Instal·lacions i característiques
  • Els sistemes d’enllumenat d’emergència hauran de complir el R.D 842/2002.
  • Hauran de disposar del corresponent certificat i de contracte de manteniment obligatori.
  • Als edificis als quals sigui aplicable el “Codi Tècnic d’Edificació”, Seguretat en cas d’incendi (SI), les instal·lacions s’atindran al que es disposa en el mateix.
  • Polsadors col·locats entre 80 cm i 120 cm i senyalitzats.
  • Sirenes òptic-acústiques, sempre que el nivell sonor on ha de ser percebuda superi els 60DBa o quan els ocupants siguin sords o portin protecció auditiva. Hauran de ser tantes que puguin ser percebudes en l’àmbit del sector on estiguin instal·lades. (Norma 15 DBa per sobre del nivell sonor)
  • Extintors col·locats entre 80 cm i 120 cm.
  • BIE, pressió de prova d’estanquitat a 10 Kg/cm2
  • Disseny de BIE, ràdio d’acció igual a metres de mànega + 5 metres i sempre considerant una via d’evacuació.
 • Inspeccions periòdiques i manteniment:
  • Almenys cada deu anys, els titulars de les instal·lacions de protecció contra incendis, hauran de sol·licitar a un organisme de control acreditat, la inspecció de les seves instal·lacions, avaluant el compliment de la legislació aplicable.
  • Queden excloses d’aquesta obligació els usos següents a condició que no conflueixin zones o locals de reg alt:
   • Habitatge residencial
   • Administratiu superfície < 2000 m2
   • Docent amb superfície < 2000 m2
   • Comercial amb superfície < 500 m2
   • Publica concurrència < 500 m2
   • Aparcament < 500 m2
  • Els equips i sistemes de protecció activa contra incendis, així com els sistemes de senyalització luminescent estan sotmesos a les especificacions de les taules I, II i III que s’adjunten en aquest document. Veure aquí
  • Per al seguiment dels programes de manteniment, s’hauran d’elaborar unes actes segons norma UNEIX 23580 i que contindran almenys la informació especificada en aquest reglament.
  • Les empreses mantenidores de sistemes fixos que continguin gasos fluorats d’efecte hivernacle, contemplats en el reglament CE 517/2014, hauran de complir per a les operacions de control de fugides, reciclat, regeneració o destrucció d’aquests, l’establert en aquest reglament.
  • Les plaques de senyalització hauran de portar una identificació de nombre de lot de fabricació.
 • Primera inspecció de les instal·lacions existents.
  • Amb menys de 10 anys, hauran de passar la primera inspecció al cap de 10 anys de la seva posada en servei.
  • Amb més de 10 anys, hauran de passar la primera inspecció en:
   • Major de 20 anys, en el termini d’1 any.
   • Major de 15 anys, en el termini de 2 anys.
   • Major de 10 anys, en el termini de 3 anys.
 • Acreditació personal empreses instal·ladores/mantenidores.
  • 1 Responsable Tècnic en possessió de títol universitari d’escoles tècniques.
  • Personal contractat qualificat per a cadascun dels sistemes pel que estan habilitades i disposarà de Certificació Acreditativa de la Qualificació.

Esperem que siguin d’utilitat les conclusions. Si té algun dubte, pot posar-se en contacte emplenant un formulari o trucant-nos al telèfon 932936673  on li atendrem personalment.

AB Seguridad

Terrassa, 22 de febrer de 2018

Articles Recents