Capítols I al VI del RIPCI

Com comentàvem en el nostre article del passat 10 de juliol, en AB Seguridad, analitzarem el nou Reglament d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendis (RIPCI) que entrarà en vigor el pròxim 12 de desembre.

En aquesta ocasió comentarem les novetats dels capítols I al VI.

Capítol I

Es defineix l’objecte i l’àmbit d’aplicació, i inclou com a novetat el disseny de les instal·lacions i  s’indica l’àmbit d’aplicació subjectiu a empreses instal·ladores i mantenidores.

Capítol II

Es fa referència als productes de protecció contra incendis i els requisits que han de complir, (marcat CE, certificació ENAC, homologació de productes innovadors). Controls de producte, protocols i règim sancionador.

Capítol III

Se cita a les empreses instal·ladores i mantenidores (com a úniques homologades per la Comunitat Autònoma corresponent) per realitzar instal·lacions i manteniments, excepte alguna excepció en tema d’extintors i mantes ignifugues. Defineix els requisits necessaris per a l’homologació com a empresa instal·ladora i/ o mantenidora (tècnic competent, sistema de gestió de qualitat, emissió de certificat de final d’obra, com a principals novetats). Es regula la instal·lació i manteniment dels gasos fluorats i la formació específica del personal.

Capítol IV

Es parla que la instal·lació, l’engegada i el manteniment dels sistemes sigui conforme a projectes que s’ajustin a les seves normatives específiques, a més que els projectes des del seu inici han de ser conformes a la UNE 157001.

Capítol V

Aquest capítol i com a novetat, regula les inspeccions periòdiques que han de passar les instal·lacions per part d’un organisme de control acreditat. Aquestes avaluaran el compliment de la legislació vigent. D’aquestes inspeccions s’aixecaran actes i es fixaran terminis pel esmenar les deficiències oposades si n’hi hagués.

Capítol VI

Estableix el règim sancionador conforme a la llei d’indústria. Aquesta primera part culmina amb unes disposicions addicionals per adaptar el reglament a la directiva de serveis i unes disposicions transitòries per establir els terminis d’aplicació per, entre altres coses, les inspeccions i qualitat dels productes.

Per resumir les principals novetats d’aquests capítols.

Se cita expressament a les empreses instal·ladores i mantenidoresen l’objecte i àmbit d’actuació del reglament.

  • S’adapta al reglament de productes de la construcció i l’exigència del marcat CE per a aquells productes que disposen de norma harmonitzada.
  • S’exigeix la contractació de personal adequat al seu nivell d’activitat.
  • S’ha de disposar d’un certificat de qualitat del sistema de gestió.
  • S’estableix que els projectes han de complir amb els requisits de la norma UNE 157001.
  • Es contemplen les inspeccions reglamentàries a les quals s’han de sotmetre les instal·lacions.
  • En aquest sentit, la propietat està obligada a realitzar revisions trimestrals dels aparells, equips i sistemes i ho ha de fer constar en acta (seguint la norma UNE 23580 Seguretat contra incendis. Actes per a la revisió de les instal·lacions i equips de protecció contra incendis. Inspecció tècnica per a manteniment). Aquest requisit ho pot encarregar a una empresa de manteniment o ho pot fer la propietat. Aquestes actes han d’anar signades per la propietat i el mantenidor.

En AB Seguridad estem a la seva disposició. No dubti a posar-se en contacte amb nosaltres si desitja ampliar la informació, emplenant el present qüestionari o trucar-nos al telèfon 932936673.

AB Seguridad

Terrassa, 20 de setembre de 2017

Articles Recents